Oleksandr Kovalchuk

КОВАЛЬЧУК

Олександр Іванович

anatom.ua

Анатом,
доктор медичних наук,
професор
Завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології
Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
anatom.ua
Anatomist,
Doctor of Medical Sciences,
Professor
Head of the Department of Anatomy and Pathological Physiology
at Educational And Scientific Centre  “Institute of Biology and Medicine”
of Taras Shevchenko National University of Kyiv
anatom.ua
Народився  5 липня 1979 року у смт Ратне Ратнівського району Волинської області /
Born on o 5.07.1979 at the Ratne (Volyn region, Ukraine)

anatom.ua

Освіта / Education
 • 2004Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (НМУ) / Bogomolets National Medical University (NMU)
anatom.ua
Досвід професійної діяльності /
Professional experience
 • 2004-2019 – асистент > старший викладач > доцент > професор кафедри анатомії людини НМУ /
Assistant > Senior Lecturer > Professor of Department of Human Anatomy, NMU
 • 2009-2012 – заступник декана медичного факультету № 1 НМУ /
Deputy Dean of the Medical Faculty № 1 of NMU
 • 2012-2014 – вчений секретар НМУ /
Scientific Secretary of NMU
 • 2017-2019 – начальник відділу моніторингу якості діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика /
Head of the Quality Monitoring Department of the Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
 • 2017-2019 – професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України; професор кафедри фундаментальної медицини ННЦ«Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом) /
Professor of the Department of Medical and Biological Disciplines of the National University of Physical Education and Sports of Ukraine; Professor of the Department of Fundamental Medicine of ESC “Institute of Biology and Medicine” of Taras Shevchenko National University of Kyiv (in combination)
 • з 2019 – завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка /
Head of the Department of Anatomy and Pathological Physiology of ESC “Institute of Biology and Medicine” of Taras Shevchenko National University of Kyiv
anatom.ua
Дисертаційні праці /
Dissertations
 • 2009 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів» /
the dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Medical Sciences on the topic “Hemomicrocirculatory bed of the stomach is normal and under the action of methyl tertbutyl ether in the experiment in rats”
 • 2016 – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів» /
the dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences on the topic “Morphological features of rat adenohypophysis in experimental burn skin injury and under conditions of infusion of combined hyperosmolar solutions”
Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія /
Scientific specialty code: 14.03.01 – Normal Anatomy
Наукові інтереси /
Scientific interests:
 • нормальна анатомія / Normal Anatomy
 • антропометричні дослідження / anthropometric studies
 • якість освіти / quality of education
 • спортивна морфологія / sports morphology
 • екоморфологія / ecomorphology
 • сучасне викладання анатомії людини / modern teaching of Human Anatomy
Автор (співавтор) понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких /
Author (co-author) of over 100 scientific and educational works, including:
ПІДРУЧНИКИ / textbook
 • Анатомія людини. У трьох томах. / Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І., Ковальчук О.І. // Вінниця: Нова книга, 2019. – 1200 с. Гриф МОН і МОЗ України. Національний підручник.
 • Human Anatomy : textbook / Cherkasov V. G., Herasymiuk I. Ye., Holovatskyi A. S., Kovalchuk O. I. [et al.]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. – 472 p.
ПОСІБНИКИ 
 • Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. //  Київ, 2019. – 124 с.

 

Особиста сторінка: 

http://kovalchuk.anatom.ua/

anatom.ua

Електронні адреси: 

kovalchuk@anatom.ua
anatomist.ua@gmail.com
anatomist@univ.net.ua

anatom.ua

orcid-logo

 

anatom.ua


завантаження

 

anatom.ua

anatom.ua

 

anatom.uaRG

anatom.ua

anatom.ua

anatom.ua

anatom.ua